ZyGen RPA (SS&C Blue Prism)

จากทางรอดสู่ความยั่งยืนด้วย Intelligent Automation

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงความท้าทายมากมายที่เราไม่อยู่ในจินตนาการมาก่อน หลายองค์กรถูกถาโถมด้วยความท้าทายในรูปแบบใหม่และพบว่า มีงานซ้ำๆ ที่เพิ่มขึ้น หลายองค์กรสามารถตอบสนองเหตุการณ์นี้ด้วยการนำ Software Robot เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาในการทำงานช่วงระยะแรก ในขณะเดียวกัน หลายองค์กรเริ่มการวางแผนระยะยาวในการนำเทคโนโลยีอย่าง Intelligent Automation มาช่วยปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการทำงาน ซึ่งเทคโนโลยีอย่าง Robotic Process Automation (RPA) ถือว่า ตอบโจทย์ในระยะยาวและเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จในการนำ Intelligent Automation เข้ามาใช้งาน

RPA (Robotic Process Automation)

Robotic Process Automation (RPA) เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้องค์กรจัดรูปแบบการทำงานให้อยู่ในกระบวนการทำงานอัตโนมัติตามที่กำหนดไว้ โดยใช้ Robot Software เข้ามาเป็นตัวช่วยหลัก สามารถนำ System หรือ Application ต่างๆ เข้ามาผสมผสานได้

ในปัจจุบัน RPA เปรียบเสมือนแกนสำคัญที่รับหน้าที่หลัก คือ การควบคุมการทำงานแบบกระบวนการอัตโนมัติ ของ Digital Worker ให้สมบูรณ์แบบ สนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ หรือที่เรียกว่า “Hybrid Workforce” รวมไปถึงการนำ Artificial Intelligent (AI) และ Machine Learning (ML) เข้ามาร่วม ในการทำงานเพื่อรองรับกระบวนการที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทำให้ Digital Worker สามารถพัฒนาทักษะใหม่ๆ เพิ่มความสามารถ และความฉลาด เพื่อรองรับการทำงานร่วมกับมนุษย์ และส่งมอบการทำงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งกว่า

Blue Prism Portfolio

INTELLIGENT AUTOMATION PLATFORM

ก้าวสู่การดำเนินธุรกิจรูปแบบอัตโนมัติที่ชาญฉลาดด้วย Intelligent Automation Platform (IAP) ที่จะมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อพัฒนาองค์กรของคุณให้ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติ พนักงานสามารถใช้เวลาไปกับงานที่ต้องใช้ทักษะมากกว่างานที่มีลักษณะซ้ำๆ มีความแม่นยำ รวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดได้ มีประสิทธิภาพสูงสุด โดย SS&C Blue Prism Intelligent Automation Platform จะเข้ามาช่วย Digital Transformation ในองค์กรของท่านได้เป็นอย่างดี

Blue Prism Portfolio
INTELLIGENT AUTOMATION PLATFORM

ก้าวสู่การดำเนินธุรกิจรูปแบบอัตโนมัติที่ชาญฉลาดด้วย Intelligent Automation Platform (IAP) มีทั้งหมด 9 รูปแบบในการปรับใช้และพัฒนาองค์กรให้ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติ มีความแม่นยำ รวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดได้ มีประสิทธิภาพสูงสุด โดย SS&C Blue Prism Intelligent Automation Platform จะเข้ามาช่วย Digital Transformation ในองค์กรได้เป็นอย่างดี

Planning for Success

วางแผนสู่ความสำเร็จ​ ก้าวไปด้วยรากฐานที่มั่นคง

องค์กรมีโอกาสจะประสบความสำเร็จได้เพิ่มขึ้น หากมีวิสัยทัศน์ (Vision) และการวางแผน (Strategy) ในการใช้ RPA ก่อนที่จะเริ่มใช้งานจริงอย่างชัดเจนโดยใช้ Blue Prism Robotic Operating Model (ROM) จะเข้ามาช่วยองค์กรในการวางแผนตั้งแต่การคัดเลือกกระบวนการที่เหมาะสม หรือที่เรียกว่า Process Discovery & Assessment, การติดตั้ง พัฒนาไปจนถึงการขยาย (Scale) การใช้งานไปยังส่วนงานต่างๆ อย่างเป็นระบบได้อีกด้วย

SS&C Blue Prism

Robotic Operating Model

Blue Prism Robotic Operating Model​ เป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรเริ่มต้น RPA ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ประกอบไปด้วย 7 ส่วนตามด้านล่างนี้

Vision

กำหนดเป้าหมายต่อการใช้งาน RPA เพื่อส่งมอบได้ตรงตามความต้องการที่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักขององค์กร

Organization

จัดตั้งทีม RPA ที่จะทำหน้าที่ควบคุม พัฒนา ส่งมอบและดูแลกระบวนการอัตโนมัติให้สอดคล้องกับการทำงานที่ต้องการในองค์กร

Governance & Pipeline

ค้นหากระบวนการที่เหมาะสมและจัดลำดับความสำคัญสำหรับกระบวนการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมาย

Delivery Strategy

กำหนดขั้นตอนการพัฒนาและส่งมอบกระบวนการตามที่กำหนดไว้ เพื่อประสิทธิภาพ และคุณภาพที่ดีที่สุดของกระบวนการอัตโนมัติ

Service Model

กำหนดขั้นตอนการทำงานด้วย Live Process รวมถึงกำหนดวิธีการจัดการ การตั้งเวลาทำงาน การรายงาน และการส่งต่อข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพื่อทำให้กระบวนการทำงานราบรื่น

People

คัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งในการดูแล RPA รวมถึงวางแผนการ Training/Coaching ให้กับทีมทั้ง Delivery และ Support

Technology

จัดทำ Infrastructure ที่สามารถขยายการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังสามารถควบคุมในการ Maintenance และ Compliance รวมถึงการเชื่อมต่อกับ AI เพื่อก้าวสู่ Intelligent Automation ในอนาคตได้

ทีมในการทำงานร่วมกับ Digital Worker

DigitalWoker01_2

Head of Robotic Process Automation

ผู้จัดการในส่วนของ Digital Workforce กำหนด Vision และ วิธีการที่จะไปถึง Vision

DigitalWoker02_2

Robotic Operating Model Architect

กำหนดวิธีการที่เหมาะสมในส่วนต่างๆ เพื่อการส่งมอบกระบวนการรวมถึงการขยายไปยังส่วนงานอื่นๆ

DigitalWoker03_2

Process Analyst

ตรวจสอบรายละเอียดความต้องการของธุรกิจ ออกแบบกระบวนการอัตโนมัติรวมถึงจัดทำเอกสารที่จำเป็นในการทดสอบระบบ

DigitalWoker04_2

Developer

พัฒนา Business Object และ Process Automation ตาม Best Practice เพื่อให้กระบวนการอัตโนมัติมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนด

DigitalWoker05_2

Technical Architect

ทำงานร่วมกับทีม RPA ในองค์กรเพื่อให้การทำงานของกระบวนการอัตโนมัติที่จัดทำขึ้นมา ส่งผลลัพธ์ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

DigitalWoker06_2

Process Controller

ดูแล จัดการ และตรวจสอบการทำงานของ Digital Workforce และ Process Automation ใน Production Environment

3 Types of RPA

3D rendering artificial intelligence AI research of robot and cyborg development for future of people living. Digital data mining and machine learning technology design for computer brain.

Type 1 - Basic Automation​

Digital Worker ทำงานกับกระบวนการที่ถูกกำหนดขั้นตอนไว้อย่างครบถ้วน ไม่มีการตัดสินใจแบบ Logic-Based แต่ยังคงให้ทักษะในด้าน Efficiency และ Productivity ซึ่งเหมาะสมกับการเริ่มต้นสร้างในช่วงแรก รู้ถึง Return of Investment ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในระยะยาว

3D Rendering futuristic robot technology development, artificial intelligence AI, and machine learning concept. Global robotic bionic science research for future of human life.

Type 2 - AI-Enable Automation​

การนำเทคโนโลยี Artificial Intelligence(AI) มาใช้งานร่วมกับ Digital Worker เพื่อเพิ่มความสามารถที่ชาญฉลาด ตัวอย่างเช่น การใช้เทคโนโลยี Optical Character Recognition (OCR) เข้ามาอ่านเอกสารเพื่อหาคำที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยลดเวลาจากขั้นตอนรูปแบบเดิมๆ อย่างมาก

3D Rendering futuristic robot technology development, artificial intelligence AI, and machine learning concept. Global robotic bionic science research for future of human life.

Type 3 - Intelligent Automation

การผสมผสานเทคโนโลยี Artificial Intelligence(AI) และ Machine Learning (ML) เพื่อเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจแบบ Logic -Based ให้กับ Digital Worker ตัวอย่างเช่น การประมวลผลข้อมูลให้กับพนักงาน Call Center เพื่อจัดเตรียมข้อมูลให้กับพนักงาน ซึ่งจะมีความรวดเร็วและแม่นยำในการทำงาน

INTELLIGENT AUTOMATION
เพื่อองค์กรในอนาคต

ความสามารถของ Digital Worker สามารถส่งมอบการทำงานแบบอัตโนมัติให้กับองค์กรยุคใหม่ ช่วยให้เกิดการ Digital Transformation ขององค์กรสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น

Cost Reduction

& Rduce Operational Risks

Increase Revenue

& Speed, Productivity

Business Continuity

& Workfroce Consistency

New Opportunity

& Capability, Satisfaction

“Merged-Reality Automation – first” mindset is key

Discover the Art of Possible

RPA สามารถนำมาใช้เพื่อทำให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพสูงสุดและลดความผิดพลาดของงานเอกสารและพนักงานจะสามารถทำงานที่ต้องตัดสินใจมากขึ้น

Banking
Insurance
Supply Change Sourcing
Contact Center
IT
Human Resources
Finance
Supply Change Management

สนใจรับตัวอย่าง RPA Use Case

Process Discovery & Assessment เป็นตัวช่วยที่สำคัญให้องค์กรประหยัดเวลาที่สุดได้ผลตอบแทนหรือประโยชน์ที่คุ้มค่าที่สุด ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรขององค์กรที่เหมาะสมที่สุด

บทความที่เกี่ยวข้อง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับคำแนะนำฟังก์ชันให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน

คุณแพรว (+66)62-859-3566

คุณพิม (+66)99-249-7651

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อให้เราบริการคุณได้ดียิ่งขึ้น พัฒนาธุรกิจคุณให้ก้าวไปอีกขั้นด้วย ZyGen RPA with Blue Prism
Scroll to Top