เกี่ยวกับเรา

ZyGen—a long-standing consultancy that never gets old

บริษัท ไซเจ็น จำกัด ถูกก่อตั้งเมื่อปี 2542 โดยเริ่มจากการเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาทางด้าน SAP และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดกรุงเทพฯ ประเทศไทย มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้าน SAP มามากกว่า 24 ปี และยังมีเทคโนโลยี RPA (Robotic Process Automation) รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการในด้านการประเมินและพัฒนาระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เพื่อให้การจัดการและบริหารงานธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

AWARDS AND ACHIEVEMENTS

รางวัลและความสำเร็จ

Award-ZG

Our Mission

Innovating a better future
 for people and businesses​ to grow sustainably.​

Our Vision

Trustworthy partner who help making successful business by increasing people efficiency, opportunities, and happiness

Our Strategy

  • ZyGen คำนึงถึงความสุขของพนักงาน และสนับสนุนให้พนักงานของเราสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี ใช้เทคโนโลยีช่วยทำให้เชื่อมต่อถึงกันได้ทุกที่ และจัดทีมอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

  • ยอมรับความแตกต่างและอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม สร้างโอกาส ให้กับพนักงานที่ เพื่อความก้าวหน้าที่ดี และเราเชื่อว่า ทุกโอกาสที่มีจะสามารถทำให้ลูกค้า พนักงานและองค์กรได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งกว่าเดิม

  • ZyGen ให้ความสำคัญกับความสุขของทุกคนในองค์กร เพราะองค์กรจะไม่มีวันเติบโตได้ หากปราศจากเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของพนักงาน

ESG ถือว่าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทไซเจ็น (ZyGen) ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง

Environmental

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยเน้นการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น ลดปริมาณการใช้กระดาษ การประหยัดพลังงานและการใช้น้ำในสถานประกอบการ การปล่อยสารพิษลงสู่อากาศหรือน้ำ การเสื่อมโทรมของป่า หรือการทำลายของชีวิตทางนิเวศ เป็นต้น

Social

ดูแลด้านสังคม ชุมชน พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่องค์กรสร้างขึ้นต่อสังคม เช่น ความเท่าเทียม การให้สิทธิเท่าเทียม ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและสังคม สร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจแก่องค์กรธุรกิจ

Governance

การบริหารจัดการและความเป็นธรรมภายในองค์กร ซึ่งเน้นการดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การทำงานแบบโปร่งใสในทุกขั้นตอน การใช้ทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจทั้งภายในและภายนอกองค์กร สร้างความยั่งยืนอย่างแท้จริงในการขับเคลื่อนธุรกิจ

ISO/IEC 27001:2013

การรับรองคุณภาพ

บริษัท ไซเจ็น จำกัด ได้รับการรับรอง ISO 27001 หรือ ISO/IEC 27001:2013
ระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System: ISMS) เป็นมาตรฐานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ZYGEN STORIES

Our History

บริษัท ไซเจ็น จำกัด ถูกก่อตั้งเมื่อปี 2542 โดยเริ่มจากการเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาทางด้าน SAP และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดกรุงเทพฯ ประเทศไทย

บริษัท ไซเจ็น จำกัด ถูกก่อตั้งเมื่อปี 2542

บริษัท ไซเจ็น จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี 2542 โดยเริ่มจากการแต่งหนังสือเกี่ยวกับ SAP และเป็นที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคของระบบ SAP รวมทั้งเป็นพัฒนาระบบ SAP ให้กับองค์กรใหญ่ๆ ที่เป็นที่รู้จักในประเทศไทยมากมาย โดยไซเจ็นนั้นมีความเชี่ยวชาญทางด้านโซลูชั่น ERP ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน น้ำมัน การสื่อสาร การเงินและการธนาคาร เป็นต้น

เปิดตัวศูนย์การเรียน ไซเจ็น เลิร์นนิ่ง เซนเตอร์ ในปี 2547

ในปี 2547 บริษัท ไซเจ็น จำกัดได้ทำการเปิดตัว ไซเจ็น เลิร์นนิ่ง เซนเตอร์ ขึ้นมาเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ ซึ่งไซเจ็น เลิร์นนิ่ง เซนเตอร์ จะเน้นการสอนเกี่ยวกับระบบของ SAP และสอนการเขียนโปรแกรม ABAP BASIS และ BW โดยมีผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ

ไซเจ็นขยายบริการและเพิ่มนวัตกรรมใหม่ๆ

ขยายการให้บริการและโซลูชันไปยังเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น Analytics Report, Cloud, RPA, AI Innovation เป็นต้น เพื่อตอบรับกับความท้าทายทางด้านธุรกิจในยุคดิจิทัลที่มีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าจุดแข็งของเราจะเป็นการให้บริการ SAP แต่เรามั่นใจว่าบริการด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชัน นวัตกรรม เทคโนโลยี ฯ ก็สามารถส่งมอบลูกค้าทุกท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างแน่นอน

สร้างความเชื่อมั่นพร้อมพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นว่าเราจะทำให้ทุกนวัตกรรมใหม่ๆ ถูกนำมาใช้พัฒนาธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างยั่งยืน

TRUSTED PARTNERS

Our Partner

We serve clients better with partnership.

WORK TOGETHER

Our Team

Cholapatr Bhuripanyo

Managing Director (MD)

Wiparat Chantarasuwan

Deputy Director (DD)

Viriya Pumsricharoenwong

Deputy Director (DD)

BRANDS TRUST US

Our Clients

We serve clients better with partnership.

Scroll to Top