SAP Business Planning and Consolidation (BPC)

Improve decision-making, collaboration, and efficiencies with streamlined planning and consolidation.

What’s SAP BPC

SAP Business Planning and Consolidation (BPC)  เป็นตัวช่วยในการวางแผน การจัดทำงบประมาณทางการเงิน และการสรุปรายงานงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท เพื่อทำให้เราเห็นฐานะทางกิจการของบริษัทนั้นๆ ได้ถูกต้อง ทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จ ซึ่งล้วนเกิดมาจากพื้นฐานการวิเคราะห์และการวางแผนที่ดี  SAP BPC จึงเป็นเครื่องมือในการช่วยประกอบการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ให้ดียิ่งขึ้น

SAP BPC

ทำไมถึงต้องเลือก SAP BPC
ในการวางแผน และจัดทำงบประมาณทางการเงิน?

การวางแผนเชิงกลยุทธ์
(Strategic Planning)

ช่วยทีมบริหารในการกำหนดวิสัยทัศน์ และวางแผนกลยุทธ์เพื่อรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด

การควบคุมกระบวนการทำงาน (Process Controls)

ใช้เทคโนโลยี Business Process Flow (BPF) กำหนดขั้นตอนการทำงาน หนึ่งในจุดแข็งของ BPC

การจัดทำงบประมาณ (Budgeting)

รวบรวมข้อมูลงบประมาณของแต่ละแผนกโดยจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันความสับสนในการปรับเปลี่ยนงบประมาณในแต่ละครั้ง

การรายงานผล (Reporting)

สามารถวิเคราะห์และวางแผนบริหารธุรกิจขององค์กรได้ทันต่อเหตุการณ์ และแสดงฐานะทางกิจการของบริษัทนั้นๆได้อย่างรวดเร็ว

การพยากรณ์ (Forecasting)

สามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยอ้างอิงข้อมูลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อคาดการณ์พยากรณ์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ทำไมถึงต้องเลือก ZyGen?

บริษัท ZyGen เราเป็น Partner กับ SAP และก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1999 ที่พร้อมให้การบริการตั้งแต่การให้คำแนะนำทางด้านธุรกิจ การขึ้นระบบ SAP BPC ตลอดจนถึงการช่วยเหลือในระยะยาว ที่สามารถสร้างประโยชน์เพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จมีผลประกอบการที่ดีขึ้น และเพื่อทำให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมีชีวิตที่ดีขึ้น

ปัจจุบันบริษัท ZyGen ซึ่งเรายินดีที่จะให้คำปรึกษาสำหรับท่านที่ต้องการใช้ SAP Business Planning and Consolidation (SAP BPC)  ไม่ว่าจะเป็น  การพัฒนาแผนการเงิน  งบประมาณ และเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร  ซึ่งเป็นสิ่งที่หลาย ๆ บริษัทจำเป็นต้องพัฒนาระบบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ประโยชน์ของการใช้งาน SAP BPC

 • ขับเคลื่อนกระบวนการทางธุรกิจโดยอาศัยเทคโนโลยี Business Process Flow (BPF)
 • สามารถรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งให้มาอยู่ในระบบเดียวกัน (Centralized Data and Application Management)
 • ติดตามสถานะและจัดระเบียบขั้นตอนการทำงาน (Status Monitoring and Workflow Management)
 • ควบคุมสิทธิการใช้งานและการเข้าถึงระบบ (Role-Based Security and User Authentication)
 • มีมุมมองสำหรับการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของตัวเลขในงบประมาณ และงบการเงินรวมของบริษัท (Dimensional Audit Trial)
 • ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลลงในระบบ โดยจัดเก็บเป็นชุดข้อมูลของงบประมาณ และแบ่งออกได้เป็นหลายเวอร์ชั่น (Versioning Control)
 • สามารถควบคุมการแก้ไขข้อมูลงบประมาณย้อนหลัง ได้ตามช่วงเวลา แผนก และอื่นๆ (Data Lockdown by Dimension or Specified Period)
 • สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของตัวเลขในงบประมาณ และงบการเงินรวมของบริษัทย้อนหลังได้
 • ข้อมูลรวมอยู่ในที่เดียวกัน ง่ายต่อการตรวจสอบ เปรียบเทียบ และวิเคราะห์ข้อมูล (A Single Version of The Truth)
 • สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในระบบได้ ทำให้มีความโปร่งใส และน่าเชื่อถือ (Transparency Based On Data)
 • ผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าของข้อมูล สามารถความคุม และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลได้ (Ensures Accountability)
 • สามารถตรวจสอบกระบวนการทำงาน การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลได้ผ่าน Audit Report
 • งบการเงินรวมสำหรับองค์กร (Legal & Management Consolidation)
 • รองรับการเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน (Currency Conversion)
 • การตัดรายการระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัทในเครือ (Inter-Company Eliminations)
 • บันทึกข้อมูลบัญชีรายวัน (Journal Entries)
 • จัดทำรายงาน งบกำไรขาดทุน (P&L), กระแสเงินสด (Cash Flow) และงบดุล (Balance Sheet)
 • รวบรวมข้อมูลการจัดทำงบประมาณ การพยาการณ์ การทำรายงาน ไว้ที่ระบบเดียวกัน (Single Application)
 • สามารถจัดทำ Rolling Forecasts ได้
 • สามารถกำหนดเวอร์ชั่นของงบประมาณได้อย่างอิสระ (Unlimited Versioning)
 • สามารถวางระบบการจัดทำงบประมาณได้ เช่น ฝ่ายขายเมื่อทำงบประมาณเสร็จแล้วสามารถส่งต่อให้ฝ่ายบัญชีได้ (Simplify The Enterprise-Wide Budgeting and Forecasting Process)
 • สามารถใช้ข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน เพื่อประมาณการณ์ยอดขาย ค่าใช้จ่ายและอื่นๆ ได้ (Most Effective Forecast)
 • สามารถวางแผนงบประมาณทางการเงินได้ทั้งรูปแบบ Top-Down และ Bottom-Up
 • การวิเคราะห์แบบ What-If Analysis เพื่อจำลองสถานกรณ์ต่างๆ สำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (“What-If?” Analysis & Scenario Planning)

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับคำแนะนำฟังก์ชันให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน

คุณแพรว (+66)62-859-3566

คุณพิม (+66)99-249-7651

บทความที่เกี่ยวข้อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อให้เราบริการคุณได้ดียิ่งขึ้น พัฒนาธุรกิจคุณให้ก้าวไปอีกขั้นด้วย SAP BPC
Scroll to Top