Empowering Download Bank Statement

& Bill Payment Automation

เปลี่ยนกระบวนการดาวน์โหลด Bank Statement และ Bill Payment ให้เป็นระบบอัตโนมัติด้วย RPA

48 mouse

Ready-to-Use Process

Bank Statement & Bill Payment Automation

ปัจจุบันเทคโนโลยี RPA เป็นสิ่งที่หลายองค์กรนำเข้ามาปรับใช้เป็นอันดับต้นๆ หลายองค์กรได้นำเทคโนโลยี RPA ไปใช้ในส่วนของการดาวน์โหลด Bank Statement และ Bill Payment เพื่อทำ Reconcile (การกระทบยอด) เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ทุกบริษัทต้องมี และมีขั้นตอนการทำงานซ้ำๆ แต่มีระบบธนาคารที่ต้องเข้าไป Download File ที่หลากหลาย หากต้องพัฒนาใหม่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาและอาจจะทำให้ Return of Investment (ROI) ไม่คุ้มค่ามากนัก ทาง ZyGen จึงได้พัฒนา “กระบวนการอัตโนมัติด้วย RPA ให้พร้อมใช้งานทันที (Ready-to-Use)” เพื่อช่วยลดภาระงานของผู้พัฒนากระบวนการอัตโนมัติ ติดตั้งไว ใช้งานได้รวดเร็วเหมาะกับระบบทุกบริษัทและทุกประเภทธุรกิจ

BENEFIT

ข้อดีของ Bank Statement & Bill Payment Automation

ธนาคารที่รองรับในปัจุบัน

PROCESS FLOW

ขั้นตอนการทำงานของระบบ

SETUP & INVESTMENT

การติดตั้งและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งภายใน 2 สัปดาห์

Process Bank Download Statement & Bill Payment

รูปแบบการลงทุนในการใช้บริการ

One-Time Payment

Process & Object + Basic MA

Yearly Payment

Additional Maintenance (MA) (Contract 3 Years)

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับคำแนะนำฟังก์ชันให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน

คุณแพรว (+66)62-859-3566

คุณพิม (+66)99-249-7651

ปรึกษาเพิ่มเติมหรือทดลองใช้ฟรี

Empowering Download Bank Statement & Bill Payment Automation (Ready-to-use Process)

Scroll to Top