7 Insurance Use Cases ด้วย Intelligent Automation เพื่อจุดเริ่มต้นในการก้าวเป็นผู้นำ

ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดของการใช้ Intelligent Automation ในบริษัทประกัน คือการมีส่วนช่วยธุรกิจหน้างานหลักของบริษัท เช่น การเคลม การรับประกัน และการบริการลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่กระทบกับลูกค้าโดยตรง อย่างไรก็ตาม ธุรกิจประกันแต่ละส่วนก็มีการทำงานประสานกันที่ซับซ้อน ซึ่งเป็นเรื่องของงาน Back Office โดยทั่วไปนั้น RPA และงาน Back Office เป็นสิ่งที่ทำงานคู่กันได้อยู่แล้ว เมื่อเราคิดถึงงานที่ปฏิบัติในสำนักงานหลังบ้าน จะพบว่างานเหล่านี้มีงานที่มีลักษณะซ้ำซ้อน มีกฎตายตัว รูปแบบทำงานที่แน่นอน ตัวอย่างเช่น งานป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ งานจ่ายเงินเดือน งานจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการที่ต้องมีการอ่านอีเมล์ ส่งอีเมล์ ป้อนข้อมูลเข้าระบบ ค้นหาข้อมูลจากหลายๆระบบและนำผลลัพธ์มาเปรียบเทียบกัน งานเหล่านี้ยังเป็นงานที่ไม่ต้องพบปะลูกค้าเป็นหลัก ทำให้ไม่ต้องพึ่งพาการตัดสินใจที่หลากหลายจากมนุษย์ ไม่ต้องอาศัยทักษะของมนุษย์เช่น การสื่อสาร การเข้าอกเข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์

Robotic Process Automation (RPA) สามารถนำมาใช้งานอุตสาหกรรมธุรกิจประกันโดยการใช้ Robot ช่วยทำงานอัตโนมัติกับขั้นตอนที่มีลักษณะการทำงานซ้ำๆและใช้เวลาในการทำงานนาน อาทิเช่น

 • การเรียกสินไหมทดแทน (Claim Processing)
 • การทำประกัน (Underwriting)
 • การบริหารกรมธรรม์ (Policy Management)
 • การคำนวณเบี้ยประกัน (Premium Calculation)
 • การบริการลูกค้า (Customer Service)
 • การตรวจจับความผิดปกติ (Fraud Detection)
 • การป้อนข้อมูลและจัดการข้อมูลเข้าสู่ระบบ (Data Entry and Management)

Claim Processing
การใช้ Robot ในงานเรียกสินไหมทดแทนช่วยให้บริษัทประกันเรียกสินไหมทดแทนได้เร็วขึ้น ลดความผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลผิดพลาด เพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้า RPA สามารถช่วยทำงานเช่น การป้อนข้อมูล การจัดการเอกสาร และติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

Underwriting
RPA สามารถช่วยงานในด้านทำประกันโดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล คำนวณความเสี่ยง และร่างสัญญา ซึ่งจะช่วยให้บริษัททำสัญญาประกันได้รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น

Policy Management
RPA สามารถช่วยงานในด้านบริหารกรมธรรม์ เช่นการต่ออายุ การออกกรมธรรม์ และการยกเลิกกรมธรรม์ ในส่วนนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานของบริษัทประกันและลดข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลโดยมนุษย์

Premium Calculation
RPA สามารถช่วยงานในการคำนวณเบี้ยประกัน ซึ่งจะมีส่วนช่วยบริษัทประกันในเรื่องของการเสนอราคา (quotes) และเพิ่มความรวดเร็วในขั้นตอนการคำนวณเบี้ยประกัน

Customer Service
RPA สามารถช่วยงานในด้านการให้บริการลูกค้า อาทิ การตอบคำถามทั่วไป บริการประมวลผลคำขอ การอัพเดตข้อมูลลูกค้า สิ่งนี้จะช่วยให้บริษัทประกันบริการลูกค้าได้ดีขึ้นซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

Fraud Detection
RPA สามารถช่วยงานในด้านการวิเคราะห์์ข้อมูลจำนวนมาก และยังสามารถชี้จุดที่เป็นความเสี่ยงในเคสผิดปรกติ สิ่งนี้จะช่วยให้บริษัทประกันตรวจพบความผิดปรกติของเคสอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

Data Entry and Management
RPA สามารถช่วยงานในด้านจัดการข้อมูลอาทิ อัพเดตข้อมูลส่วนตัวลูกค้า ยื่นคำขอเรียกสินไหมทดแทน การบริหารกรมธรรม์ สิ่งนี้จะช่วยให้บริษัทประกันในเรื่องของความถูกต้องของข้อมูลและลดความผิดพลาดที่เกิดจากการป้อนข้อมูลลงได้อีกด้วย

Robotic Process Automation (RPA) ถือเป็นบทบาทสำคัญสำหรับการพัฒนาองค์กรธุรกิจให้เกิด Digital Transformation ที่สามารถช่วยให้ธุรกิจสามารถไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติ

 • Cost Reduction & Reduce Operational Risks
 • Increase Revenue & Speed, Productivity
 • Business Continuity & Workforce Consistency
 • New Opportunity & Capability, Satisfaction

Transform วันนี้ เพื่อก้าวเป็นผู้นำในธุรกิจ Insurance ได้ด้วย Robotic Process Automation (RPA)
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับคำแนะนำฟังก์ชันให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน

แชร์ :
Scroll to Top