“Way Beyond RPA” ยกระดับองค์กรให้เหนือกว่า ด้วยสุดยอด RPA

Robotic Process Automation หรือ RPA เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่สามารถทำงานเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้อย่างอัตโนมัติ และสามารถทำงานได้อย่างรวมเร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะเหมาะอย่างยิ่งกับงานที่ต้องทำซ้ำๆ ที่มีปริมาณมาก หรือแม้กระทั้งงานที่ที่ซับซ้อน งานที่ต้องใช้ความแม่นยำในการทำงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ และเพื่อทำให้พนักงานในองค์กรได้มีเวลาเพิ่มศักยาภาพในงานส่วนที่สำคัญได้มากขึ้นให้กับองค์กร  

สำหรับ RPA ปี 2021 มีหลากหลายองค์กรที่ได้นำ RPA มาปรับใช้ในองค์กร เช่น ธนาคาร, สถาบันการเงิน, โรงพยาบาล, ตลอดจนอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมการผลิต เป็นต้น แน่นอนว่ากระบวนการแต่ละภาคอุตสาหกรรมจะมีความแตกต่างกัน ดังนั้น ขั้นตอนการคัดเลือกกระบวนการที่เหมาะสม ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญเพื่อให้องค์กร เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจาก RPA ไม่ว่าจะเป็นด้านการลดต้นทุน เพิ่มรายได้ เพิ่มความพึงพอใจ รวมถึงเพิ่มศักภาพและประสิทธิภาพให้กับทั้งบุคลลากรและองค์กร  

Blue Prism ได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ตอบโจทย์ความต้องการในทุกมิติภายใต้คำว่า “Way Beyond RPA” ยกระดับองค์กรให้เหนือกว่าด้วยสุดยอด RPA (Blue Prism) โดยมีปัจจัยสำคัญ ดังนี้  


Smart  

Blue Prism เป็นระบบอัตโนมัติที่ชาญฉลาดที่สามารถสร้างกระบวนการอัตโนมัติ (RPA) โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม อีกทั้งยังมีกระบวนการพร้อมใช้งานของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่หลากหลาย สำหรับเชื่อมต่อกับระบบอัตโนมัติของกระบวนการหุ่นยนต์ (RPA) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้บุคคลากรที่สำคัญ และยกระดับองค์กรให้เหนือกว่าด้วยสุดยอด RPA (Blue Prism)  

Scalable  

สร้างกระบวนการอัตโนมัติอัจฉริยะ (IA) โดยการรวมระบบอัตโนมัติของกระบวนการหุ่นยนต์ (RPA) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) อีกทั้งยังสามารถเพิม – ลด จำนวนหุ่นยนต์ทำงานได้ทันทีที่ต้องการ  

Secure  

Blue Prism ได้ถูกจัดอันดับให้เป็นซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ที่มีความปลอดภัยอันดับ 1 ของโลก ซึ่งสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงส่วนต่างๆ ทั้งในส่วนของผู้ใช้งาน และหุ่นยนต์ (RPA) ได้อย่างละเอียด อีกทั้งยังบันทึกประวัติกิจกรรมการใช้งาน และการทำงานของ Robot เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบได้  

Successful  

ลูกค้ามากกว่า 2,000 รายใช้ Blue Prism ที่ได้ Returen of Investment (ROI) ที่ดีที่สุด และมี Total Cost of Ownership (TOC) ที่ต่ำที่สุด ทำให้เกิดผลตอบแทนในระยะยาวได้จริง และยั่งยืน  

ผู้ที่สนใจดูรายละเอียด RPA (Blue Prism) https://zygencenter.com/robotic-process-automation/  

Process Discovery & Assessment เป็นตัวช่วยที่สำคัญให้องค์กรประหยัดเวลาที่สุด ได้ผลตอบแทนหรือประโยชน์ที่คุ้มค่าที่สุด ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรขององค์กรที่เหมาะสมที่สุด

แชร์ :
Scroll to Top