SAP BPC (Financial consolidation) – ตอนที่ 1 แม่ลูกผูกพัน (Ownership)

สำหรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้องค์กรต้องหาระบบภายในเข้ามาช่วยเพิ่มมากขึ้น โดยบริษัทที่มีบริษัทลูก สามารถนำ SAP Business Planning and Consolidation (SAP BPC) เข้ามาช่วยลดความยุ่งยากในการวางแผนงาน (Planning and Forecasting) โดยสามารถเชื่อมโยงแผนงานของแต่ละฝ่าย และที่สำคัญ SAP BPC มีเครื่องมือที่ช่วยในการทำงบการเงินรวม (Financial Consolidation) เพื่อให้องค์กรสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลการเงินภายในบริษัทได้ถูกต้องและรวดเร็วที่สุด

งบการเงินถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของกิจการทั้งสำหรับผู้บริหารกิจการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบถึงสถานะการณ์ของบริษัทและนักลงทุนเพื่อวิเคราะห์กิจการที่ตนเองสนใจ พร้อมทั้งการนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ก่อนตัดสินใจลงทุนในบริษัทนั้นๆ

งบการเงินรวม คือ การจัดรายงานทางการเงินเพื่อให้ทราบผลประกอบการของกลุ่มกิจการ โดยงบการเงินรวมนั้นจะนำเสนอเหมือนว่ากลุ่มกิจการเป็นกิจการเดียว

ในที่นี้ขอกล่าวถึงรูปแบบการถือหุ้นระหว่างบริษัท “แม่ลูกผูกพัน (Ownership)” 2 รูปแบบ คือ

1. Subsidiary company (บริษัทย่อย หรือ บริษัทลูก)

บริษัทที่ถูกบริษัทแม่ถือครองหุ้นอยู่มากกว่า 50% หากบริษัทแม่ถือหุ้นไม่ถึง 50% ก็จะมีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัทลูก เช่น มีกรรมการบริษัทที่มีเสียงเกินครึ่งก็ถือว่าควบคุมแล้ว ต้องทำงบการเงินรวมของบริษัทแม่และบริษัทลูก

SAP BPC (Financial consolidation) - ตอนที่ 1 แม่ลูกผูกพัน (Ownership)

2. Associate company (บริษัทร่วม)

บริษัที่ถูกบริษัทแม่ถือหุ้นอยู่ระหว่าง 20–50% หรือมีอิทธิพล มีกรรมการบางส่วนร่วมอยู่แต่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ไม่ต้องทำงบการเงินรวมกับบริษัทแม่ แต่ต้องเสนองบการเงินที่แสดงด้วยวิธีส่วนได้เสีย (Equity method)

SAP BPC (Financial consolidation) - ตอนที่ 1 แม่ลูกผูกพัน (Ownership)

สำหรับการกำหนดวิธีการถือหุ้นระหว่างบริษัท ในระบบ SAP BPC (Business planning & Consolidation) มีฟีเจอร์ที่รองรับให้ผู้ใช้งานสามารถกำหนดรูปแบบการถือหุ้นรูปแบบต่าง ๆ ได้ ดังตัวอย่างในรูปด้านล่าง

การนำ SAP BPC (Financial Consolidation) เข้ามาใช้งานจะช่วยให้บริษัทแม่เชื่อมโยงบริษัทลูก และบริษัทลูกย่อยอีกทีได้ จากตัวอย่างจะเห็นว่า สามารถทำงบการเงินรวมได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มี บริษัท ZyGen Philippines (4000) เป็น บริษัท Holding และ กลุ่มที่มี บริษัท ZyGen Thailand (1000) เป็น บริษัท Holding เป็นต้น

Author : Thassaporn B.


ทางบริษัทไซเจ็นได้มีบริการติดตั้งระบบ SAP Business Planning & Consolidation รวมไปถึงการจัดอบรมการใช้งานเบื้องต้น สำหรับการนำไปใช้งานในองค์กรของท่าน หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ด้านล่างนี้ค่ะ

แชร์ :
Scroll to Top