Kick-Off Project SAP Fiori for Stock Handheld (UI5)

ทางบริษัท ZyGen ขอขอบคุณ The Mall Group ที่ไว้วางใจให้ทาง ZyGen เป็นผู้พัฒนาระบบ SAP Fiori for Stock Handheld (UI5) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการท่านในโอกาสต่อๆ ไป

#SAP#SAPFiori#TheMallGroup#ZYGEN

แชร์ :
Scroll to Top