SAP BPC (Financial consolidation) – ตอนที่ 3 กำไรขาดทุนสะสม (Retained earnings – RE)

กำไร (ขาดทุน) สะสม คือ การดำเนินงานของกิจการแล้วสร้างผลกำไรหรือขาดทุน นับตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกิจการจนถึงสิ้นงวดบัญชีนั้นๆ  กำไร (ขาดทุน) สะสมในทางงบการเงินนั้น จะถูกจัดอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholder equity) ดังนั้นส่วนนี้ยิ่งกำไรมากก็จะแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงของกิจการ

กำไร (ขาดทุน)

จะแสดงข้อมูลอยู่ในงบกำไร/ขาดทุน (Profit & Loss statement) ดังนั้นสูตรที่เกี่ยวข้องกับกำไรสะสมคือ

SAP BPC (Financial consolidation) – ตอนที่ 3 กำไรขาดทุนสะสม (Retained earnings – RE)

สำหรับการคำนวณกำไร (ขาดทุน) สะสมในระบบ SAP BPC (Business Planning & Consolidation) รองรับให้สามารถกำหนดเงื่อนไขเพื่อให้คำนวณกำไร/ขาดทุนของงบกำไรขาดทุน (Profit & Loss statement) สัมพันธ์กับ งบดุล (Balance sheet) ได้  รวมทั้งในระบบ SAP BPC (Business Planning & Consolidation) ยังสามารถทำการปรับปรุงรายการผ่าน Journal entries ได้อีกด้วย

ตัวอย่างการปรับปรุงรายการผ่าน Journal entries
ตัวอย่างการปรับปรุงรายการผ่าน Journal entries

Author : Thassaporn B.


แชร์ :
Scroll to Top