SAP iRPA

Intelligent Process Run The World's

SAP iRPA today are able to supply needful of help, information, and positive experience of maintaining intimacy with customers.

Digital Transformation

การนำ Digital Technology เข้ามาปรับใช้กับทุกภาคส่วนของธุรกิจ ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่รากฐานของธุรกิจไปจนถึงกระบวนการส่งมอบให้กับลูกค้า เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์กรอย่างมีกลยุทธ์ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยให้ก้าวทันโลกเศรษฐกิจ

Intelligent Enterprise

การแปลงทรัพยากรข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อประสิทธิภาพขององค์กร อาทิ การนำ Automation เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมาชิกภายในองค์กร การออกแบบกระบวนการซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ฉับไว หรือการสร้างสรรค์วิธีการใหม่แก่ธุรกิจด้วยนวัตกรรม

What's SAP iRPA ?

SAP iRPA เป็นระบบ Robotic Process Automation ที่ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดย SAP ที่อยู่ในรูปแบบ Software As A Service และ Cloud Solutions อีกทั้งยังสามารถที่จะทำงานร่วมกับระบบที่หลากหลาย เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมเราถึงแตกต่างจาก Tools อื่นๆ

Key Diffence of SAP iRPA

Example Process using SAP iRPA in Business

วิดิโอดังกล่าวเป็นการทำงานของ SAP iRPA Robot จริงๆ โดยไม่มีการปรับเร่งความเร็วการบันทึก
Play Video
ตัวอย่างความสามารถของ SAP iRPA

RPA Capabilities

Login into any application
Copy and Paste Data to other Systems
Data scraping from Websites
Read & Write data into Applications
Decision/Calculation with Conditions
File & Folder Management
Connecting by API/Web Service
Generated Report for Business
Open & Send Email with Attachment

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับคำแนะนำฟังก์ชันให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน

คุณท็อป (+66)94-646-5853

คุณแพรว (+66)62-859-3566

คุณพิม (+66)99-249-7651

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อให้เราบริการคุณได้ดียิ่งขึ้น พัฒนาธุรกิจคุณให้ก้าวไปอีกขั้นด้วย 

Scroll to Top