ZYGEN AT A GLANCE

ZyGen—Experience a better future through innovation

SEE US FOR WHO WE ARE

ZYGEN PRESENT FUTURE

ไซเจ็นพยายามอย่างเต็มที่ที่จะขับเคลื่อนธุรกิจโดยเน้นเรื่องสาธารณประโยชน์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน ซึ่งเรามีนโยบายที่ผสมผสานกับวิถีการทำงานอย่างลงตัวเพื่อให้พนักงานและลูกค้าได้สัมผัสถึงอนาคตที่ดีกว่าผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยี ในขณะเดียวกัน เราก็คำนึงถึงการดูแลสังคม เป็นอย่างดี และพร้อมมอบโอกาสดีๆ ให้ทุกคนอย่างเท่าเทียม และสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจต่อไป

ESG ถือว่าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทไซเจ็น (ZyGen) ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง

Environmental

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยเน้นการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น ลดปริมาณการใช้กระดาษ การประหยัดพลังงานและการใช้น้ำในสถานประกอบการ การปล่อยสารพิษลงสู่อากาศหรือน้ำ การเสื่อมโทรมของป่า หรือการทำลายของชีวิตทางนิเวศ เป็นต้น

Social

ดูแลด้านสังคม ชุมชน พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่องค์กรสร้างขึ้นต่อสังคม เช่น ความเท่าเทียม การให้สิทธิเท่าเทียม ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและสังคม สร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจแก่องค์กรธุรกิจ

Governance

การบริหารจัดการและความเป็นธรรมภายในองค์กร ซึ่งเน้นการดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การทำงานแบบโปร่งใสในทุกขั้นตอน การใช้ทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจทั้งภายในและภายนอกองค์กร สร้างความยั่งยืนอย่างแท้จริงในการขับเคลื่อนธุรกิจ

OUR COMMITMENT

ZYGEN AT A GLANCE

Scroll to Top