เตรียมความพร้อมสู่ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt เพียง 6 ขั้นตอน


e-Tax Invoice & Receipt หรือ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มมีความสำคัญตั้งแต่มีการสนับสนุนให้ Paperless และพัฒนาให้พร้อมรับมือกับยุคดิจิทัลมากขึ้น ในขณะที่รูปแบบยังเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนจากกระดาษมาเป็นรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงการสร้างรายมือชื่อแบบดิจิทัล (Digital Signature)


สำหรับองค์กรที่ต้องการปรับเปลี่ยนให้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ สามารถทำได้ง่ายๆ เพียง 6 ขั้นตอน ดังนี้


1.จัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate)

เพื่่อให้ผู้ใช้เกิดความเชื่่อมั่่นในการรับและส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกัน ผู้ประกอบการจึงต้องจัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่่อใช้สร้างลายมือชื่่อดิจิทัล (Digital Signature) จากผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority)


2.ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบงาน

ผู้ประกอบการจะต้องยื่นคำขอหรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://etax.rd.go.th เพื่อมีบัญชีผู้ใช้งาน (User name) และรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าสู่ระบบบริการ e-Tax Inovice & e-Receipt


3.อุปกรณ์ USB Token หรือ HSM (Hardware Security Module)

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จัดเก็บด้วยอุุปกรณ์ USB Token หรือ HSM และการเลือกใช้อุปกรณ์ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และลักษณะการใช้งานของผู้ประกอบการแต่ละราย


4.จัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

พัฒนาระบบ ERP ให้รองรับการจัดทำใบกำกับภาษีและใบรับให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (PDF และ XML) พร้อมลงลายมือชื่่อดิจิทัล ด้วยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการ ได้แก่ ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ใบรับ


5.ส่งมอบ

  • ส่งมอบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (PDF) ให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการผ่านอีเมล เป็นต้น
  • นำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (XML) ให้กับกรมสรรพากร

6.เก็บรักษา

เก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (PDF และ XML) ไว้ที่ระบบ ERP ของผู้ประกอบการ ตามที่กรมสรรพากรกำหนด

ข้อมูลอ้างอิง: กรมสรรพากร


สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังมองหา Solution e-Tax Invoice & e-Receipt เพื่อลดปัญหาการจัดการเอกสารที่อยู่ในรูปของกระดาษ ทางบริษัทไซเจ็นยินดีคำปรึกษา และพัฒนาระบบ ERP ของท่าน ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์

Phone : 063-453-5391 Jatuphol(Ball)
Line : @Zygen

ติดต่อสอบถาม